Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023

- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023


INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:

  1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
  2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
  3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
  4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
  5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

 
BADANIE PROFILU DNA - INSTRUKCJA DLA WŁAŚCICIELA:

1. Właściciel psa pobiera dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału i wypełnia je szczegółowo drukowanymi literami ) Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA, Zlecenie badania DNA psów).

UWAGA!!!!!  NOWE DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD 10.02.2024

DO POBRANIA: Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA  <<KLIKNIJ TUTAJ >>

DO POBRANIA: Zlecenie badania DNA psów  <<KLIKNIJ TUTAJ>>

 

2. W Zleceniu Badania DNA psów wpisujemy:

- w rubryce ZLECAJĄCY - ZKwP

- w rubryce Wyniki badań należy przesłać na adres: ZKwP, Oddział w Będzinie (tj. Oddział macierzysty waściciela psa).

 

3. Właściciel psa opłaca badanie na rachunek:

Numer konta: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

Koszt badania za jednego psa to 195 zł (195 zł x ilość psów)

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko płatnika które jest podane na Zleceniu Badania DNA psów w pozycji "PŁATNIK" oraz dodać adnotację, że badanie jest zlecone przez ZKwP

Np. Jan Kowalski - ZKwP (jeżeli wysyłamy kilka protokołów badań: Jan Kowalski - ZKwP - 3 psy)

 

4. Lekarz weterynarii potwierdza identyfikację psa, pobiera krew, poświadcza zgodność danych na druku (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA) własnoręcznym podpisem i pieczatką.

Kompletne zlecenie zawierające:

- próbkę

- zlecenie badania DNA psów,

- protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA,

lekarz weterynarii przesyła na adres: Laboratorium Genetyki Molekularnej, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

 

 

UWAGA!!

Zlecenia nieopłacone nie będą przyjmowane do badań.

Zlecenia niekompletne nie będą przyjmowane do badań.

 

WYNIKI BADAŃ:

Wyniki badań genetycznych - CERTYFIKAT - będą przekazane do Oddziału macierzystego właściciciela psa w ciągu 20 dni roboczych od momentu przyjęcia materiału do badań. Na certyfikacie będzie informacja o osobie pobierającej materiał do badania.

 

WPIS DO RODOWODU:

Wpis do rodowodu: "PROFIL DNA" lub "Potwierdzone pochodzenie" jest dokonywane przez biuro Oddziału w czasie odbioru certyfikatu przez właściciela psa.

 

UPRAWNIENIA HODOWLANE:

Uprawnienia hodowlane zgodnie z uchwałą ZG, odpowiednio dla Reproduktorów i Suk Hodowlanych, mogą zostać wpisane do rodowodu psa dopiero po dokonaniu wpisu "PROFIL DNA" lub "Potwierdzone pochodzenie".

 

DODATKOWE INFORMACJE W ZAKRESIE BADAŃ GENETYCZNYCH DNA:

1. Laboratorium Genetyki Molekularnej – Balice może potwierdzić i wpisać do bazy DNA – ZKwP zgodność ze standaryzacją ISAG Certyfikatów DNA wydanych przez: VetLab , Laboklin i EVG (Eurovetgene).

 

2. Certyfikat Potwierdzenia Pochodzenia (jedno lub obustronny) będzie wydawany dla psów, których badanie genetyczne profilu DNA zostały wykonane w LGM w Balicach w cenie wykonania profilu.

W przypadku wykonania badania profilu DNA  w innych laboratoriach zgodnie ze standaryzacją ISAG, LGM w Balicach wprowadzi te wyniki ale za wystawienie  Certyfikatu Potwierdzenia Pochodzenia będzie naliczana standardowa opłata  zgodna z cennikiem LGM w Balicach. Link: Laboratorium Genetyki Molekularnej (LGM) - Site (izoo.krakow.pl)

 

3. Jeżeli rodzice psa mają już badanie genetyczne profilu DNA (Certyfikat) to prosimy o dołączenie certyfikatu do „Zlecenia badania DNA psów”

Uwaga: jeżeli badanie było wykonane w LGM w Balicach wystarczy podać numer badania.

4. Badanie genetyczne profilu DNA nie dotyczy reproduktorów, które uzyskały uprawnienia przed 01.03.2023r.

 

Uwaga: jeżeli właściciel reproduktora chce uzupełnić jego uprawnienia o  badanie genetyczne profilu DNA – może to zrobić.  GKH zaleca zrobienie profili DNA dla wszystkich aktualnie używanych reproduktorów i suk hodowlanych.

 

5. Jeżeli zlecający badanie poda adres płatnika/właściciela to LGM – Balice prześle Certyfikat na wskazany adres.

Uwaga: podanie adresu oddziału macierzystego właściciela psa – ułatwi pracę LGM.

 

6. Krew do badań genetycznych profilu DNA pobiera i wysyła lekarz weterynarii – w innych przypadkach materiał nie zostanie przyjęty przez LGM w Balicach!

 

7. Jeżeli krew jest pobierana od kilku psów tego samego właściciela to prosimy o przesyłanie do kilku „Protokołów pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA” jednego „Zlecenia badania DNA psów”.

 

8. Po wprowadzeniu systemu informatycznego przez ZKwP dotyczącego: DNA, RTG i CZIP oddziały będą miały dostęp do bazy danych.

 

9. Certyfikaty, które LGM w Balicach przesyła do oddziałów są własnością właścicieli badanych psów.  Na ich podstawie biuro dokonuje wpisu do rodowodu oraz kopii rodowodu w Oddziale.

 

10. Opłata za badanie wynosi 195 zł dla członków ZKwP. Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.  

   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja dla lekarza weterynarii dotycząca pobierania materiału biologicznego do badania DNA u psów, znajduje się na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej:

https://lgm.izoo.krakow.pl/files/psy_instrukcja.pdf

https://lgm.izoo.krakow.pl/uslugi/identyfikacja-osobnicza-i-kontrola-rodowodow/psy