KOMUNIKATY

Pragniemy poinformować, iż Uchwałą Zarządu ZKwP Oddziału w Będzinie z dnia 21.02.2023 r., na mocy Statutu ZKwP- Rozdział V,

§42, pkt 1, podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału w Będzinie na dzień  

24.03.2023 r. godzina 18:00.

Adres: Sala konferencyjna Hotelu Szafran, ul.Będzińska 82, 41-250 Czeladź.

 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście

obecności,

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

 

Prosimy o zabranie z sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce która wraz z opłaconą składką członkowską za rok 2023 (100zł) z uwzględnieniem § 18 pkt.2 Statutu ZKwP oraz dokumentem tożsamości stanowią podstawę wydania mandatu.

 

UWAGA!!! Informujemy, iż nie będzie możliwości opłacenia składki w miejscu odbywania się walnego zgromadzenia sprawozdawczego.

 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest dostępny do wglądu w biurze oddziału.

 

 

Proponowany PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁU BĘDZIN:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów. 
 3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 
 5. Przyjęcie porządku obrad. 
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 
 7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału.
 8. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 9. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.
 10. Sprawozdanie finansowe. 
 11. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 
 12. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
 14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. 
 15. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. 
 16. Wolne wnioski. 
 17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 18. Wręczenie Odznak Honorowych.
 19. Wręczenie nagród laureatom Rankingu Agility Oddziału Będzin za rok 2022.
 20. Wręczenie nagród laureatom Rankingu Wystawowego Oddziału Będzin za rok 2022.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

2023 03 09 13 53 09 01

2023 03 09 13 53 31 01

 

 

 ZKwP-1938-bedzin.jpg